ลำดับ ตำแหน่ง / สถาบัน ชื่อ-สกุล
1 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์
ประธานอนุกรรมการ
2 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำกับดูแลสำนักความร่วมมือ  
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
รองประธานอนุกรรมการ
3 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ